دفتر مهمان

pariya22

آلیس کجایی؟بیا...اینجا عجیب ترین سرزمین دنیاست..!

15 دقیقه قبل

mahtab60

ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺩ... ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ... ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ... ﺟﺰ ﻣﻦ

4 ساعت قبل

parasto72

به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست ، اما می خندن که حال بقیه گرفته نشه..

16 ساعت قبل

pantea72

گاهى وقتها سكوت فریاد معرفت است ، گرچه ساكتیم ولى به یادتیم

3 روز قبل

parasto72

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺦ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﭘﺴﺮ: ﺑﻦ ﮊﻭﺭ ﻣﺎﺩﺍﻡ! ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﺍﯾﺪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﯿﻢ!
ﺩﺧﺘﺮ: ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﯿﻞ ﻣﻮﺳﯿﻮ!

ﺍﯾﺘﺎﻟﯽ
ﭘﺴﺮ: ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻢ!
ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺑﺎ
ﮐﻤﺎﻝ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻡ!

ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ
ﭘﺴﺮ: ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﺳﻼ‌ﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ!
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﮔﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ!
ﺩﺧﺘﺮ: ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻪ؟ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ!ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﭘﺴﺮ: ﭘﯿــــــــــــــــــﺲ ... ﭘﯿﺲ ﭘﯿﺲ ...
ﭘـــــــــــــــــــــــﯽ ــــــــــــــــﺲ ... ﭘﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﺲ ...
ﺳــــــــﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ... ﺳــــــــــﻮﻭﻭﻭ ...
ﺳــــــــــــﺲ ... ﺳــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــﺲ ...
ﭘــــــــِـﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺦ ... ﭼِــﺨـــــــــــــــﻪ ...
ﻫﻮﻭﻭﻭﻭﻭﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻣﺎ! ﺑﯿﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺰﻧﮓ!
ﺩﺧﺘﺮ: ﺧﻔﻪ ﺷﻮ! ﮐﺼﺎﻓﻂِ ﻋﻮﺿﯽ! ﻣﮕﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺪﺍﺭﯼ
ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝِ **** ﻣﺮﺩﻡ،ﺑﯽ ****!
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﺗﻮ ﺯﻭﺩ ﮐﻢ ﮐﻨﯽ!

3 روز قبل

nazok-narenji

چــقدر دلَم گرفته از دار دُنیا !!!
یــه خـُدا داریم که اونم ما رو پاک فراموش کرده ...
نمی گه یه دلبری اون پایین پایین ها داریم که هـر روز داره صدام می زنه
می دونم اون صدامو می شنَوه ...
داره جوابـَـم رو می ده ...
این منم که نمی تونـَم صداشُ بشنوم ولی اون قدر صداش می کـُنم که بتونم صداشــو بشنوم
که بهم بگه هنوز واسـَش عزیزم مثل اون مـوقـع ها کـه هـنـوز جـایـی رو زمـیـن نــداشتم...

4 روز قبل

mahtab60

آدم وقتی یه حس تکرار نشدنی رو با یکی تجربه می کنه ؛
دیگه اون حس رو با کس دیگه ای نمی تونه تجربه کنه ....
بعضی حس ها ،
خاص و ناب هستند !
مثل بعضی آدم ها ... !!!

4 روز قبل

mahtab60

اولیــــن کســــے کــــه دوســــش دارے ? دلتــــو میــــشکــــونه و میــــره !
دومیــــن کســــے رو کــــه میــــاے دوســــت داشتــــه باشــــے ? و از تجــــربــــه قبــــلے استفــــاده مــــے کنــــے ولــــے دلتــــو بدتــــر میشــــکنــــه و میــــزآره میــــره !
بعدش دیگــــه هیــــچ چیــــز وآســــت مهــــم نیســــت و از ایــــن به بعــــد میشــــے او?? آدمــــے کــــه هیــــچ وقــــت نبــــودے .
دیگــــه ?دوســــت دارم ?وآســــت رنگــــے نداره ... و اگــــه یــــه آدم خــــوب باهــــات دوســــت بشــــه ، تــــو دلشــــو میشــــکونــــے کــــه انتقــــام خودتــــو ازش بگیــــرے و اونــــو ول مــــےکنــــے و میــــرے بــــا یکــــے دیگــــه……
اینطــــوریــــه کــــه دل همــــه ے آدمــــا میشــــکنــــه
اینــــه قصــــه ے تلــــخ عاشــــقــــے...

6 روز قبل

msty

دفتر تلفن ترک:

آباس
موسن
جفر
ریزا
غاسوم
غوربان
ممد تقی
اذیذ
کاذوم خط سابتش
هوسین دایو
ابدولا امه
سادوغ امه
ماهمود

6 روز قبل

parasto72

ه سلامتی پرچم ایران!
که سه‌رنگه، تخم‌مرغ! که دورنگه، رفیق! که یه‌رنگه
به سـلـامتــی اون رفــــیقی که مــــجازیـه
امـــــــــّــا . . .!!!
یـه جوری واســــت سنـگ صـــــبوره
که هیـــچ کـدوم از رفیــــقای واقـعـیت
بـه گَـــــــرد پاش نمـــــیرسـن!!!
به سلامتیه من، سلامتیه تو، سلامتیه او،
سلامتیه ما، سلامتیه شما،
سلامتیه همه دوستان گلم
که دست کم یه سری به ما می زنند ...

7 روز قبل

msty

عذاب وجدان نگیر من حلالت کردم*برو و دستاشو بگیر من حلالت کردم*تو خیانت کردی من حلالت کردم*بهش عادت کردی من حلالت کردم*من حلالت کردم..دستات تو دست اونه*خدا میدونه دارم میشم دیوونه*از دست این زمونهدلم خونه*قلبم شکسته خدا*چرا عشقم شد از من جدا*دارم میمیرم من بی صدا*عذاب وجدان نگیر من حلالت کردم...

13 روز قبل

msty

بدترین حسرتی كه در زندگی میخوریم
از كارهای خطایی كه مرتكب شده ایم ، نیست …
بلكه از این است كه…
چرا كارهای درست را برای كسی كه لیاقتش را نداشته
انجام داده ایم ...

14 روز قبل

آنی

بعضی از آدمها را باید چند بار خواند تا معنی آنها را فهمید و
بعضی از آدمها را باید نخوانده دور انداخت..
بعضی آدمها جلد زرکوب دارند٬بعضی جلد ضخیم،
بعضی جلد نازک وبعضی اصلا جلد ندارند.
بعضی آدمها با کاغذ کاهی نا مرغوب چاپ می شوند و
بعضی با کاغذ خارجی.
بعضی آدمها تر جمه شده اند و
بعضی تفسیر می شوند.
بعضی از آدمها تجدید چاپ می شوند و
بعضی از آدمها فتو کپی آدمهای دیگرند.

بعضی از آدمها دارای صفحات سیاه وسفیداند و
بعضی از آدمها صفحات رنگی و جذاب دارند.
بعضی از آدمها قیمت پشت جلد دارند.
بعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند.
بعضی از آدمها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند.
بعضی ازآدمها را باید جلد گرفت.
بعضی از آدمها را می شود توی جیب گذاشت و
بعضی را توی کیف.
بعضی از آدمها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته و اجرا می شوند.
بعضی از آدمها فقط جدول سرگرمی اند وبعضی ها معلومات عمومی.
بعضی از آدمها خط خوردگی و خط زدگی دارند و
بعضی از آدمها غلط های چاپی فراوان .
ازروی بعضی از آدمها باید مشق نوشت و
از روی بعضی آدمها باید جریمه نوشت
به راستی ما کدامیم؟..

14 روز قبل

msty

تو ماشین نشستم دارم میرم سمت اصفهان!!
راننده یه سی دی گلچین از حبیب و هایده و داریوش تا آرش و لینکین پارک و مایکل گذاشته!
حبیب شروع کرد به خوندن...سرعت 70 کیلومتر!
رفت رو آرش..سرعت125 کیلومتر!!
هایده خدا بیامرز شروع شد..سرعت 45 کیلومتر!!!!
لینکین پارک که شروع شد یهویه بکس و باد کرد، نزدیک بود برم تو شیشه!...سرعت 140 کیلومتر.:O
داریوش که شروع شد..دیدم راننده ماشین رو کنار جاده نگه داشت!!
یه سیگار روشن کرد شروع کرد کشیدن و رفت تو فکر!
تا آهنگ تموم شد... الان داره مایکل پخش میشه...سرعت 240 کیلومتر...پلیس نامحسوس دنبالمونه!! هلیکوپتر هم از بالا گردو خاک میکنه!!
دوستم زنگ زده میگه شبکه3 پخش زنده نشونتون میدن!!
منو میگی :
فقط امیدوارم آهنگ بعدی مدرن تاکینگ نباشه!!

14 روز قبل

bipasha


راز مرگ را می خواهید بدانید.
اما چگونه آن را خواهید یافت جز آنکه در جان هستی بجوییدش.
بوف که چشمهایش در شب بینایند و روز را کور است، راز نور را پرده پس نتواند زد.
اگر می خواهید به راستی نظاره گر روح مرگ باشید، جان خویش بر بند بند حیات باز باز کنید.
زیرا زندگی و مرگ یگانه اند، چنان که رود و دریا.
شناخت خاموش شما از فراسو در بن امید ها و آرزوهاتان لنگر انداخته است؛
و چون دانه هایی که زیر برف خواب می بینند، جان تان رویای بهار می بیند.
به رویاها اعتماد کنید، زیرا به دروازه ابدیت راه می گشایند.
ترس شما از مرگ لرز آن چوپان در تشریف پادشاه است آنگاه که شاه دستی به مهر بر سرش می نهد.
آیا چوپان در بن لرز لرزش شادمان نیست زیرا که مهر شاه را خواهد برد؟
باری، آیا از لرزلرز خویش بیش تر به لرزلرز نیست؟
زیرا مردن چیست جز ایستادن عریان در باد و در آفتاب آب شدن؟
و نفس بریدن چیست جز رها کردن نفس از جزر و مدهای خستگی ناپذیرش، که بتواند برخیزد و بگسترد و خداوند را بجوید بی قید و کران؟
فقط آنگاه که از رود خاموشا می نوشید به راستی آواز خواهید کرد .
و آنگاه که به چکاد کوه رسیدید، آنک عروج خواهید کرد.
و آنگاه که زمین دست و پای تان را طلب کرد، آنک به راستی رقص رقصان خواهید بود.


15 روز قبل

korosh051


♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥Iloveyou♥
♥Iloveyou♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥Iloveyou♥
♥Iloveyou♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥Iloveyou♥
♥Iloveyou♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥Iloveyou♥
♥Iloveyou♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥Iloveyou♥
♥Iloveyou♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥Iloveyou♥
♥Iloveyou♥
♥♥Iloveyou♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥♥
♥♥♥♥Iloveyou♥♥♥♥
♥♥♥Iloveyou♥♥♥
♥♥Iloveyou♥♥

15 روز قبل

pantea72

وقتی کسی رو ناراحت میکنی فقط خودت میتونی آرومش کنی؛
مثل مار که وقتی نیش میزنه پادزهرشُ از سمِ خودش میگیرن...

15 روز قبل

maral58

Arash salam dada. vasashun on ax khoshhhhhhhkelato bezar dg

16 روز قبل

maral58

ساکت که می مانی!!
میگذارند به حساب جواب نداشتنت
عــــمرا بفهمند داری جان میکنی تا
حـــرمـــتــــها را نـــــگــــه داری

16 روز قبل

mahtab60

به کنج سینه منزل کردی ای دوست

دلم را رهن کامل کردی ای دوست

دلم مستغرق دریای غم بود

مرا مهمان ساحل کردی ای دوست

17 روز قبل

maryami72

وقتی بچه بودیم از مامانامون میشنیدیم كه :
این پسرا را رو جون به جونشون كنین عاشق ماشینن ...
دخترام كه همش دنبال عروسك ...!
امـــــــا حالا
تو خیابون راه میری میبینی دخترا عاشق ماشینن و پسرا عاشق عروسك..!

17 روز قبل

maryami72

صداقت در مقابل سیاست دیگران ، سادگی ست

و سیاست در مقابل صداقت دیگران ، خیانت . . .

دکتر علی شریعتی

17 روز قبل

mahtab60

بر مستی من حد سزاوار زدند
با شک و یقین تهمت بسیار زدند
حلاج شدم ولی به کفر سوگند
دلتنگ تو بدوم که مرا دار زدند

18 روز قبل

mahtab60

بعضیا دوستیشون مثل دوستی تام و جری می مونه ....
از صبح تا شب می زنن دهن همدیگرو سرویس می کنن ؛
ولی .... بدون هم نمیتونن زندگی کنن ... !!!

18 روز قبل

mahtab60

همان کسی باشید که می خواهیداگر دیگران انرا دوست ندارندبگذارید نداشته باشند. یادتان باشد(خوشبختی یک انتخاب است) زندگی راضی نگه داشتن همه نیست.

18 روز قبل

mahtab60

نگــــران نباش مـن آنقـدر امــروز و فــرداهـای نیامــدن را دیــده ام کــه دیــگر هیــچ
وعـده ی بـی سرانجامـی خواب و خیـال آرزویـم را آشـفته نمـی کند!
حالا یــاد گرفته ام کــه فراموشــی دوای درد همــه ی نیامـدن هـا و نداشـتن ها و
نخـواستن هـاست. ......
یـاد گرفتـه ام که از هـیچ لبخـندی خیـال دوست داشـتن بــه سرم نزنــد ....
یــاد گرفتــه ام کــه بشنوم: تـا فـردا ...
و بــه روی خـودم نیــاورم کـه فرداهـا هیچ
وقـت نمـی آیـد......

18 روز قبل

mahtab60

برنج سرد را می‌توان خورد، چای سرد را می‌توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی‌توان تحمل کرد.

18 روز قبل

mahtab60

بیا خودمان را بیشتر از این گول نزنیم ...
وقتی قرار نیست من در زندگیت پیدا شوم
دیگر چه نیازیست به چشم گذاشتن تو ...!؟
چشمهایت را باز بگذار لااقل آن غریبه با نگاه تو پیدا شود ...
نگران من نباش !
من به این گم و گور شدن اجباری عادت دارم .

18 روز قبل

hamid karimi

axe jadidi bezarin

18 روز قبل

dustjuni

آپلود سنتر عکس رایگان

19 روز قبل

mahtab60


آدمهای ساده را دوست دارم.

همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند.

همان ها که برای همه لبخند دارند.

همان ها که همیشه هستند،

برای همه هستند.

آدمهای ساده را

باید مثل یک تابلوی نقاشی

ساعتها تماشا کرد؛

عمر‎ ‎شان کوتاه است.

بس که هر کسی از راه می رسد

یا ازشان سوء استفاده می کند یا زمینشان میزند

یا درس ساده نبودن بهشان می دهد.

آدم های ساده را دوست دارم.

بوی ناب “ آدم ” می دهند........

19 روز قبل

parasto72

بعضی روزها که دلم بهانه ات میکند
البوم عکسهای یادگاریت را ورق میزنم
یاد خاطرات روزهای زیبای اشنایی
چه زیبا زنده میشود
ان روزهای عاشقانه
چگونه باور کن این عکسهای بی روح
دیگر حس تو را نمیدهد
اشک در چشمانم حلقه میزند
پنجره اطاقم را باز میکنم
دستم را زیر باران دراز میکنم
به یاد حس گرم دستانت
تو نیستی در این خلوت خاموش
باارن با شدت میبارد
بگذار اتشفشان احساسم را ارام کند
اما محال است ان روزها
در خاطراتم بمیرد
مدادمرا رها میکنم
اشکم چکه میکند بر عکسها
چشمانم سنگین میشود
غمگین دلگیر کنار پنجره بخواب میرم
تا رویایی چشمانت
ابدی باشد

19 روز قبل

mahtab60

گاهی وقتا چشام به قلبم حسودی می کنه !! میدونی چرا؟ چون تو همیشه تو قلبمی ولی از چشام دوری !!

19 روز قبل

mahtab60

بعضی وقتها عقل آدم یه چیز میگه و دلش یه چیز دیگه
اصلاً هر دو شون غلط کردن آدم باید ببینه زنش چی میگه...!!!

فک کنم این سوسکا مشکل مثانه دارن، یه سره تو دستشویین!!!!

از این بوگیرهای توالت که اسانس کاپوچینو و یا قهوه داره اصلا نخرید، چون وقتی که میرید کافی شاپ تا براتون قهوه و یا نسکافه میارن، خاطرات زنده می شه!

19 روز قبل

mahtab60

حالا دقت کردین وقتی کباب با برنج میخوریم ۹۰%حواسمون به اینه که هر دوتاش باهم تموم شه !تا حالا دقت کردین بعضی وقتا شنیدن یه ” بگو ببینم چه مرگته ” از یه رفیق ، خیلی بیشتر از حرفای کلیشه ای “عزیزم چی شده ”
بیشتر میچسبه !
تا حالا دقت کردین لذتی که در یاد دادن فحش به بچه های کوچیک هست ، در آموزش کامپیوتر و زبان و مسائل تاریخی نیست !
(اونقد حال میده!!!!)


تا حالا دقت کردین وقتی سوهان میخوری ۹۵% ش میره لای دندونات و فقط ۵% ش نصیب معدت میشه ؟!


دقت کردین ده درصد آخر باتری گوشی چه با برکته !!
دقت کردین تو مدرسه و دانشگاه همیشه کلاسای دیگه زودتر از کلاسی که ما توشیم تعطیل میشن؟


تا حالا دقت کردین دخترا بعد ۴سال دوره کارشناسی هرچی نشن
یه آرایشگر خوب میشن حداقل ؟!!
تا حالا دقت کردین وقتی یک چیز خنده دار میگی یهو چند نفر با هم میخندن
بعدش میفهمی اونا به چیز دیگه خندیدت نه به تو ؟


دقّت کردین هر از گاهی که حوصله ندارین یه آهنگ شاد تو سرتون واسه خودش Play میشه ؟ دست بردار هم نیست !
دقت کردین دخترای فامیل هیچکدوم دوس پسر ندارن اما همینکه ازدواج میکنن به همه میگن که ۶ سال دوس بودن؟دقت کردین اونقدر که پراید جون ایرانی هارو گرفت اسکندر مقدونی و چنگیز خان نگرفتن ؟!تا حالا دقت کردین وقتی یه نفر شمارو دعوت به دیدن یه فیلمی که قبلا خودش دیده میکنه تو مدت فیلم یه جوری نگاتون میکنه که انگار خودش فیلمو ساخته ؟!

19 روز قبل