Ba-Mohabat-

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

39 ساعت قبل  حذف

most wanted

مهربان من . . .


مهربان من ،

آهنگ حضورت در کنارم


آنقدر لطیف و شاعرانه است


که من را مدهوش میکند…

“”تو تنها کسی هستی”


که برای من ارزش فکر کردن را

داری!!!

40 ساعت قبل  حذف

amir*

قبل از ۱۲بخوابیم میگن مرغی
بعد از ۱۲ بخوابیم میگن جغدی
راس ۱۲ بخوابیم میگن بمیر بابا با این سروقت خوابیدنت…
چه غلطی کنیم بالاخره ؟ smiley

خدایا !
جوانانی را که با پدر مادراشون قهر میکنن رو به راهی جز خوانندگی هدایت بفرما… smiley

41 ساعت قبل  حذف

farid183شایدبپرسی ازخودت کجاودرچه حالیم؟
برای دلخوشیت میگم خوش باش عزیزم عالیم.
اماحقیقت اینه که بدونه توشکسته ام
رومرزمرگ وزندگی بدونه تونشسته ام........
شایدبپرسی ازخودت چی شد؟کجارفته صدام
حق بده بهم که بعد از تو نخوام با دنیاراه بیام
شایدبپرسی ازخودت چی شدکه بی نشون شدم؟
برای دل کندن ازت ندیدی که نیمه جون شدم

2 روز قبل  حذف